Angelie Portfolioอัญชลี   ปิยะสัจจะเดช (ครูอั๋น)
ครูสอนภาษาอังกฤษ English by Kru Aun

ครูจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ด้อยโอกาส

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย


ครูสอนภาษาอังกฤษ (เกาะพะงัน) 
www.facebook.com/KruAun20