ThaiIndia.biz เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

 *โปรดศึกษาเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการก่อนใช้บริการกับ ThaiIndia.biz
*ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกหรือไม่ได้สมัครสมาชิกก็ตามหากตัดได้ใช้บริการใด ๆ กับทาง ThaiIndia.biz ถือว่าได้รับรู้ ยอบรับ และ ตกลงเงื่อนไขของ ThaiIndia.biz โดย ThaiIndia.biz สงวนสิทธิ์ในการอัพเดทเปลี่ยนแปงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
* การสมัครสมาชิกในครั้งนี้เป็นการสมัครสมาชิก ThaiIndia.biz พร้อมกับสมัครสมาชิกวิสามัญในหัวข้ออินเดีย จีน และ ตะวันออกลางของสมาคมการค้า ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน (PEITA.ORG, กสสท) ในคราวเดียวกัน
*โดยต่อไปจะเรียกแทนเว็บ
ThaiIndia.biz ว่า “ผู้ให้บริการ”
* สมาชิกหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการโดยไม่ได้สมัครสมาชิกต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”
*ประเทศที่มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือสินค้าขนออกจากประเทศดังกล่าวต่อไปนี้เรียกว่า “ประเทศต้นทาง”
*ประเทศที่มีการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือการนำเข้าสินค้าต่อไปนี้เรียกว่า “ประเทศปลายทาง”

 การตกลงเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดและความเป็นส่วนตัว
1.1 ข้าพเจ้าแสดงเจตนาให้ระบบ ThaiIndia.Biz ในการเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่าในการลงทะเบียนตามแบบการลงทะเบียนนี้ การใดๆที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาไว้ในแบบ การลงทะเบียนเป็นความจริงและข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันทุกประการ โดยข้าพเจ้าได้อ่านแบบการลงทะเบียนใช้บริการกับ ThaiIndia.biz ภายใต้ บริษัท เอส.ซี.ไอ.ซี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท พีแอนด์ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ห้างหุ้นส่วน เอสซีไอซี เทรดเด็กซ์ อินเดีย ทั้งหมดนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”  อีกทั้งได้อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านเว็บของผู้ให้บริการข้างต้นโดยเข้าใจอย่างละเอียดครบถ้วนแล้วจึงตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระบบของผู้ให้บริการทุกประการ

 1.2 ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ไว้โดยเรียบร้อยแล้ว

 1.3 ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและกรอกข้อมูลของข้าพเจ้าในส่วนที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ ผู้ให้บริการในการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามหนังสือแจ้งขอความยินยอมฉบับนี้ไว้โดยเรียบร้อยแล้ว

 1.3 ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและกรอกข้อมูลของข้าพเจ้าในส่วนที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้บริการ ตามหนังสือแจ้งขอความยินยอมฉบับนี้ไว้โดยเรียบร้อยแล้ว

 1.4 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดการขอความยินยอมข้างต้นตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนและเงื่อนไขทั้งหมดของผู้ให้บริการแจ้ง ณ วันที่ท่านทำการสมัครสมาชิกและในวันที่ทำธุรกรรม

 1.5 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้บริการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนใช้บริการ หากผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการจากผู้ให้บริการถือว่ารับรู้และตกลงตามเงื่อนไขทุกประการ

 บริการช๊อปปิ้ง

 ทางเรา “ผู้ให้บริการ”  เป็นเพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

ทางเราผู้ให้บริการจะทำการเจรจาติดต่อกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศต้นทางให้ผู้ใช้บริการในทุกๆ เรื่อง รวมถึง การติดตามสินค้า การตามทวงเงินคืนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศต้นทางกับผู้ใช้บริการทุกกรณี ผู้ให้บริการยินดีรับหน้าที่ติดต่อประสานงานให้สุดความสามารถ แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศต้นทางในทุกกรณี อาทิ ร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบ ไม่ตรงตามที่สั่ง หรือกรณีอื่นๆ เพราะผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการ และร้านค้าหรือโรงงานในต้นทางเท่านั้น

1. เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า และ ยกเลิกรายการสั่งซื้อ

ผู้บริการจะเริ่มดำเนินการสั่งซื้อสินค้าหลังได้รับการชำระค่าสินค้าจากผู้ใช้บริการแล้วเท่านั่น

1.1 กรณีใช้ทีมงานซอร์สซิ่งสินค้าของผู้ให้บริการ มีค่าบริการซอร์สซิ่ง 2,000 บาทต่อวัน

1.2 กรณีร้านค้าหรือผู้ผลิตต้นทางไม่มีบริการส่งสินค้าถึงโกดังของผู้ให้บริการที่ต้นทาง ทำให้ผู้ให้บริการต้องทำการเข้ารับสินค้าเอง ทางผู้ให้บริการจะทำการแจ้งค่าบริการให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

2. เงื่อนไขในการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

การยกเลิกรายการสั่งซื้อจะต้องกระทำก่อนที่การสั่งซื้อทำสำเร็จ โดยผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อเข้ามาเพื่อทำการยกเลิก โดยรับคำยืนยันการยกเลิกการสั่งซื้อจากผู้ให้บริการเป็นตัวอักษรผ่านทางอีเมลเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับการยืนยันแจ้งยกเลิกให้ถือว่าผู้ใช้บริการประสงค์จะสั่งซื้อทุกรายการ
3. ข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้าผิดไม่ตรงตามสั่งและไม่ได้คุณภาพไม่ตรงตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ
สินค้าในแต่ละร้านค้าหรือโรงงานอาจมีรูปภาพสินค้าเหมือนหรือคล้ายกัน แต่คุณภาพสินค้าอาจแตกต่างกัน ในแต่ละร้านค้าหรือโรงงาน จึงแนะนำให้ผู้ใช้บริการพิจารณา และศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ทางผู้ให้บริการไม่สามารถรับรองได้ว่าสินค้าที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อหรือฝากซื้อว่าเป็นสินค้าคุณภาพดีหรือไม่ เป็นของแท้หรือของปลอม แบบ และสีเป็นไปตามที่สั่งหรือไม่ เนื่องจากรูปภาพที่ทางร้านค้าหรือโรงงานต้นทางแสดงให้ผู้ใช้บริการเห็นอาจมีการปรับแต่งสี และความสว่างหรือตัดต่อมาแล้ว ผู้ให้บริการจึงไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณีข้างต้น
กรณีที่สินค้าที่ผู้ใช้บริการได้รับไม่เป็นไปตามที่ผู้ใช้บริการสั่ง ทางผู้ให้บริการจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อประสานงานกับร้านค้าหรือโรงงานต้นทาง แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งค่าสินค้าและค่าขนส่ง แต่ร้านค้าหรือโรงงานต้นทางจะรับผิดชอบหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์ของร้านค้าหรือโรงงานต้นทาง
4. ข้อตกลงระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า
เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศต้นทาง ระยะเวลาในการสั่งซื้อนั้นขึ้นกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศต้นทาง ว่าใช้เวลาในการจัดเตรียมสินค้า รวมถึงการจัดส่งจากโรงงานหรือร้านค้ามายังโกดังของผู้ให้บริการในประเทศต้นทางว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด โดยหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ แต่ผู้ให้บริการจะทำการช่วยติดตาม และติดต่อประสานงานให้ผู้ใช้บริการ แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบต่อความล่าช้าในทุกกรณี
5. ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าหรือกำจัดสินค้า
ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าและกำจัดสินค้าทิ้ง ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าขนส่งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังต้นทาง แล้วเข้ารับสินค้าภายใน 7 วันนับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังปลายทาง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินหรือเข้ารับสินค้าเกินกว่า 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังในปลายทาง ผู้ให้บริการจะมีการจัดการสินค้า โดยเรียกเก็บค่าเก็บรักษาสินค้าในอัตรา 300 บาทต่อ ลบ.ม.ต่อวัน ขั้นต่ำ 20 บาทต่อบิลต่อวัน หรือผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้ากำจัดทิ้ง โดยขึ้นกับผู้ให้บริการจะพิจารณา โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
6. ข้อตกลงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากร้านค้าหรือโรงงานต้นทาง เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการ และร้านค้าหรือโรงงานในประเทศต้นทาง ถ้าหากร้านค้าหรือโรงงานในประเทศต้นทางไม่มีสินค้า ผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณี โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้เงินที่คงอยู่ในระบบของผู้ให้บริการเลือกซื้อสินค้าอื่น ๆ   กับร้านค้าและโรงงานอื่น ๆ ได้
7. การสุ่มตรวจสินค้า
ทางผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีการสุ่มเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมาย ก่อนนำสินค้าส่งออกจากต้นทางมาไทย ถ้าตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายไทยหรือต้นทาง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายทั้งสิ้น และ หากมีการถูกดำเนินคดีถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว
8. การคำนวณค่าขนส่งสินค้า
การคำนวณค่าขนส่งแบบ “ส่งด่วน” และ “ส่งแบบเหมาจ่าย” หากน้ำหนักสินค้าจุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่ง โดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่ง แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา จะคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า สินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และน้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 1 กก. (การวัดปริมาตรสินค้าจะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด และสูงที่สุดของวัตถุ)8.1 ค่าขนส่งจะคิดต่อ 1 บิลการสั่งซื้อหากมีสินค้าจากหลายร้านค้าในกรณีที่ต้องแพ๊คสินค้ารวมกันเพื่อจัดส่ง หรือ ต้องมีการแพ็คใหม่เพื่อให้เหมาะสมในการจัดส่งทางผู้ให้บริการจะทำการแจ้งค่าบริการแพ็คกิ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบอีกครั้ง
8.2 ค่าจัดส่งที่ใช้หน่วยน้ำหนักส่วนใหญ่เป็นการส่งทาง “ส่งด่วน” “เหมาจ่าย” และ “ทางเครื่องบิน” ทางผู้ให้บริการจะยึดน้ำหนักจากสนามบินต้นทาง
8.3 ค่าจัดส่ง “ทางเรือ” ทางผู้ให้บริการจะยึดจากการคำนวนที่ได้จากสายเหรือต้นทาง
9. ระยะเวลาการขนส่งสินค้า
ระยะเวลาการขนส่งแบ่งเป็นดังนี้
9.1 ส่งสินค้าผ่านระบบ “ส่งด่วน” ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน ไม่รวมขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการเคลียร์ริ่งสินค้าในกรมศุลกากร
9.2 ส่งสินค้าผ่านระบบ “เหมาจ่าย” สินค้าออกจากต้นทางอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง และ ใช้เวลาถึงโกดังปลายทางใน 3-5 วันนับจากวันที่สินค้าออกจากต้นทาง โดยท่านสามารถเช็ครอบการจัดส่งสินค้ากับทีมงานเพื่อทราบอีกครั้ง
9.3 ส่งสินค้าผ่าน “เครื่องบิน” โปรดเช็คระยะเวลากับทางผู้ให้บริการเพื่อทำการยืนยันอีกครั้ง
9.4 ส่งสินค้าผ่าน “เรือ” โปรดเช็คระยะเวลากับทางผู้ให้บริการเพื่อทำการยืนยันอีกครั้ง
ผู้ให้บริการมิได้รับประกันว่าสินค้าจะถึงตามเวลาดั้งกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น ศุลกากร ปัญหาทางสภาพอากาศ การระบาดของโรคภัย สงคราม และ สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมต่าง ๆ
10. ค่าขนส่งสินค้า
ค่าขนส่งสินค้าผ่านบริการ “ส่งด่วน” และ “แบบเหมาจ่าย” มีอัตราที่เป็นปริมาตรและอัตราที่เป็นน้ำหนักตามหน้าเว็บไซต์ thaiindia.biz/pricing โดยจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่า และในการรวมบิลขนส่งเพื่อคำนวณค่าขนส่งนั้น จะต้องเป็นสินค้าที่มาจากใบสั่งซื้อใบเดียวกันและมาถึงโกดังต้นทางพร้อมกันถ้ามีสินค้ามาถึงโกดังต้นทางในภายหลังจากที่สินค้าก่อนหน้าถูกส่งออกแล้วจะถูกคิดค่าขนส่งแยกต่างหากและแยกบิลขนส่งจากสินค้าที่มาก่อนหน้า เศษทศนิยมของน้ำหนักปัดขั้นเป็นจำนวนเต็มแล้วคิดราคาจากจำนวนเต็ม ในกรณีส่งสินค้า “ทางเรือ” และ “ทางเครื่องบิน” ให้ตรวจสอบค่าบริการกับผู้ให้บริการอีกครั้ง
* ค่าจัดส่งสินค้า “ส่งด่วน” คิดจากโกดังสินค้าต้นทางถึงที่อยู่ของผู้ใช้บริการปลายทาง
* ค่าจัดส่งสินค้า “เหมาจ่าย” คิดจากโกดังสินค้าต้นทางถึงโกดังสินค้าปลายทางของผู้ให้บริการ ค่าจัดส่งถึงที่อยู่ผู้รับปลายทางจำคำนวณแยกต่างหาก
* ค่าจัดส่งสินค้า “ทางเครื่องบิน” จะคำนวณตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยมีการระบุต้นทางรับสินค้าถึงปลายทางการการจัดส่งสินค้าเป็นสนามบิน โกดัง หรือ ที่อยู่ผู้ของผู้ใช้บริการตามตกลง
* ค่าจัดส่งสินค้า “ทางเรือ” จะคำนวณตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยมีการระบุต้นทางรับสินค้าถึงปลายทางการการจัดส่งสินค้าเป็นสนามบิน โกดัง หรือ ที่อยู่ผู้ของผู้ใช้บริการตามตกลง
11. เงื่อนไขในการเข้ารับสินค้า
ในการเข้ารับสินค้าที่จุดรับสินค้า ผู้รับจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้งที่เข้ารับสินค้า
12. เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้าในประเทศปลายทาง
ในกรณีใช้บริการส่งสินค้า “เหมาจ่าย” เป็นการจัดส่งจากโกดังต้นทางถึงโกดังปลายทางของผู้ให้บริการ เมื่อสินค้าถึงโกดังปลายทางผู้ให้บริการจะจัดส่งสินค้าให้กับผู้ใช้บริการตามช่องทางต่าง ๆ ที่ตกลงรวมถึง “Grab” “Lalamove” “Delivery” และ ผ่านบริการผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าและพัสดุเช่น บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด / บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เท่านั้น โดยพื้นที่ที่จัดส่งได้ และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทข้างต้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอยู่ในพื้นที่ที่บริษัทข้างต้น จัดเป็นพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติ ผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ บริษัทข้างต้นกำหนด ในกรณีที่บริษัทข้างต้น มีค่าบริการเพิ่ม เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือสินค้ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกว่าราคาปกติของบริษัทข้างต้น ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่บริษัทข้างต้นเรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimexpress.com , www.kerryexpress.com , www.flashexpress.co.th ในกรณีสินค้ามาถึงไทยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้หรือในกรณีจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือที่อยู่ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม โดยค่าจัดส่งเดิมที่ชำระมาแล้วนั้นไม่สามารถขอคืนได้
เงื่อนไขบริการ Kerry Express และ Flash Express
เนื่องด้วย Kerry Express และ Flash Express  ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express หรือ Flash Express  และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
12.1 ค่าจัดส่งในประเทศปลายทาง ทางผู้ให้บริการจะทำการแจ้งให้กับทางผู้ใช้บริการก่อนทางจัดส่งอีกครั้ง
13. ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง
ทางผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในทุกกรณี ถ้าหากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการเพื่อทำการแพ็คสินค้าให้เหมาะสมกับสินค้านั้น ๆ หรือ ตีลังไม้หากจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงของการแตกหักและป้องกันความเสียหายของสินค้า
14. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังมิได้ชำระค่าขนส่งสินค้า
ผู้ใช้บริการยังคงต้องชำระค่าขนส่งอยู่ ถึงแม้สินค้าจะสูญหายหรือเสียหาย หรือถ้าผู้ใช้บริการได้ชำระค่าขนส่งสินค้าแล้ว มิสามารถขอคืนเป็นเงินสดหรือส่วนลดได้
15. สินค้าที่ไม่รับนำเข้า
ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งของต้องห้ามและของต้องกำกัดตามข้อกำหนดของกฎหมายและวัตถุอันตราย ทั้งจากประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง เช่น สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตแต่ผู้นำเข้าไม่มีใบอนุญาต เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง อุปกรณ์โทรคมนาคม สินค้าทางการแพทย์ วัตถุอันตรายเช่น สารเคมี แบตเตอรี่ สารเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาวุธทุกชนิด สื่อลามก ธนบัตรเงินตรา เครื่องคีบตุ๊กตา พืชและส่วนต่างๆ ของพืช สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ สัตว์ป่าสงวน
16. เงื่อนไขการชำระเงิน
16.1 ทางผู้ให้บริการจะทำการส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า  ค่าขนส่งในประเทศ (หากมี) ค่าซอร์สซิ่งสินค้า (หากมี) ค่าแพ็คกิ้งสินค้า (หากมี) และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หากมี) รวมถึงค่าขนส่งระหว่างประเทศในเอกสารใบเสนอราคา ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพื่อนำไปใช้ในประเทศต้นทาง ทางผู้ให้บริการจะมีแจ้งอัตราแลกเปลี่ยนและค่าโอนระบุในเอกสาร
16.2 ผู้ใช้บริการต้องทำการชำระค่าสินค้าและค่าบริการอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในประเทศต้นทาง ตามอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าโอน ให้กับผู้ให้บริการเสร็จสิ้นก่อนทำการซื้อสินค้า
16.3 ค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศ ค่าแพ็คกิ้ง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ทางผู้ใช้บริการสามารถชำระเมื่อสินค้าถึงโกดังในประเทศแล้วภายใน 3 วันตามที่ระบุในข้อ.5 และ ทางผู้บริการก็จะทำการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางตามรอบที่กำหนดไว้
16.3 ในกรณีลูกค้าใช้บริการขนส่ง “เหมาจ่าย” เป็นการส่งสินค้าจากโกดังประเทศต้นทางมาถึงโกดังประเทศปลายทาง ค่าขนส่งในประเทศปลายทางจากโกดังถึงผู้ใช้บริการนั้นทางผู้ให้บริการจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
17. เงื่อนไขการคืนเงิน
17.1 ในกรณีทางผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีการตกลงเรื่องการคืนเงินโดยไม่ผิดเงื่อนไขใดๆข้างต้น ทางผู้ให้บริการจะทำการปิดยอดบัญชีทุกๆสิ้นเดือนและทำการโอนคืนให้กับผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
17.2 กรณีที่เงินที่ได้โอนไปยังประเทศปลายทางแล้วนั้น หากต้องโอนกลับประเทศต้นทางเพื่อคืนเงินดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะมีการหักค่าโอนเงินระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคืนให้กับผู้ใช้บริการ
การตกลงเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดและความเป็นส่วนตัว
1.1 ข้าพเจ้าแสดงเจตนาให้ระบบ ThaiIndia.Biz ในการเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่าในการลงทะเบียนตามแบบการลงทะเบียนนี้ การใดๆที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาไว้ในแบบ การลงทะเบียนเป็นความจริงและข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันทุกประการ โดยข้าพเจ้าได้อ่านแบบการลงทะเบียนใช้บริการกับ ThaiIndia.biz ภายใต้ บริษัท เอส.ซี.ไอ.ซี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท พีแอนด์ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ห้างหุ้นส่วน เอสซีไอซี เทรดเด็กซ์ อินเดีย ทั้งหมดนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”  อีกทั้งได้อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านเว็บของผู้ให้บริการข้างต้นโดยเข้าใจอย่างละเอียดครบถ้วนแล้วจึงตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระบบของผู้ให้บริการทุกประการ
1.2 ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ไว้โดยเรียบร้อยแล้ว
1.3 ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและกรอกข้อมูลของข้าพเจ้าในส่วนที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ ผู้ให้บริการในการเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามหนังสือแจ้งขอความยินยอมฉบับนี้ไว้โดยเรียบร้อยแล้ว
1.3 ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและกรอกข้อมูลของข้าพเจ้าในส่วนที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้บริการ ตามหนังสือแจ้งขอความยินยอมฉบับนี้ไว้โดยเรียบร้อยแล้ว
1.4 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดการขอความยินยอมข้างต้นตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการแจ้ง ณ วันที่ท่านทำการสมัครสมาชิกและในวันที่ทำธุรกรรม