ชมรมไทยแลนด์จิตอาสา
747 รัชดานิเวศน์ ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์ติดต่อ: +66-91-790-1007 
อีเมล์ thailandvolunteers@gmail.com 
เว็ปไซ์ด www.thethailandvolunteers.org


                                                                                       ระเบียบการรับสมัคร 


การรับสมัคร
      

 • รับสมัครผู้เรียนที่ไม่มีพื้นและผู้เรียนที่มีระดับพื้นฐานปานกลาง
 • อายุ 12 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สมัครได้ทุกเพศทุกวัย

 

 

การลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ ลงทะเบียน ให้ครบถ้วน 
 • สำรองที่นั่ง พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ๒oo บาท 
 • ทดลองเรียนพร้อมสอบระดับก่อนเรียน 

การสมัครเรียน 

 • กรอกรายละเอียดใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร
 • นำใบสมัครพร้อมชำระค่าหลักประกันแล้วมายื่นด้วยตนเองที่ชมรมทุกวันจันทร์ ถึงวันพุธ เวลา ๑o.oo - ๑๖.ooน.
  หรือในวันทดลองเรียน หากไม่สามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเองให้ติดต่อมาที่ เบอร์ o๙๑-๗๙o-๑oo๗

หลักฐานการสมัคร
๑. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ

๒. รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ๒ ใบค่าหลักประกันการเรียน

 • ค่าหลักประกันการเรียนคอร์สเรียน จำนวน ๑,๕oo บาท ก่อนเริ่มคอร์สเรียนเมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว
  ทางชมรมจะคืนค่าหลักประกันให้ผู้เรียนเต็มจำนวน
 • ผู้เรียนสามารถทำการเลื่อนนัดหรือยกเลิกนัดโดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๒ วันทำการก่อนวันเรียน  
 • ผู้เรียนสามารถเลื่อนการเรียนหรือผิดนัดไม่เกินสองครั้งต่อรอบเรียน หากเกินทางชมรมจะโอนสิทธิ์และหลักประกันรอบเรียนปัจจุบัน
  ไปรอบเรียนหน้า (โอนสิทธิ์รอบเรียนได้สูงสุด ๒ รอบเรียน)
 • ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกันการเรียนในกรณียกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๗ วันทำการก่อนเปิดคอร์สเรียน
  และกรณียกเลิกหลังลงคอร์สเรียนแล้ว
 • ผู้เรียนที่จบคอร์สเรียนโดยไม่ขาดเรียน และหรือช่วยงานอาสาอื่นๆ  ครบ ๒oo ชั่วโมงผู้เรียนจะได้ เกรียติบัตร จากทางชมรม

 

จุดประสงค์ของค่าหลักประกันการเรียน

 • เพื่อให้ผู้เรียนที่สนใจและตั้งใจเรียนจริงๆเข้าร่วมโครงการ มีความกระตือรือร้น และมาเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
 •  เพื่อสงวนสิทธิ์ให้กับผู้เรียนคนอื่นๆที่รอคิวอยู่ เนื่องจากที่นั่งมีจำกัดในแต่ล่ะรอบเรียน