ชมรมไทยแลนด์จิตอาสา (Thailand Volunteers)

                                         การศึกษา คู่คุณธรรม  จิตสาธารณะ สร้างชาติ---Home---              กิจกรรม              ลงทะเบียน              รับสมัครอาสา              ผู้สนับสนุน              ติดต่อ  


จงทำดี มีศีลธรรม ถือความสัตย์

 

ที่มา
ชมรมฅนรักคุณธรรม จัดขึ้นตามความปราถนาดีต่อชาติบ้านเมือเและเป็นความฝันของบุรุษชุดขาวนาม เปรม ปิยะสัจจะเดช ผู้ถือสัญญชาติไทยโดยกำเนิด มีจิตวิญญาณเป็นคนไทย มีคุณธรรมในสายเลือด เป็นวิถีชีวิตที่อยากปลูกฝังคุณธรรมไว้ในแผ่นดินไทย เพื่อเป็นมรดกสำหรับลูกหลานไทยสืบไป 

แนวคิด
เห็นว่า คุณธรรม  กำลังขาดหายไปจากใจของคนไทย จากวิถีชีวิตของคนไทยและสังคมไทยโดยรวมอย่างเป็นวิกฤติแล้ว จึงควรหาทางพยายมรื้อฟื้น โดยการปลุกหรือปลูกฝังคุณธรรมกันใหม่ และเสริมสร้างขึ้นมาให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นวัฒนธรรมคู่สังคมไทยตลอด

 

 

วัตถุประสงค์ 
เป็นองค์กรที่มุ่งดำเนินกิจกรรมด้านการรื้อฟื้น ฟื้นฟู โดยการทั้งปลุกหรือปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมในเด็ก เยาวชน และครอบครัว จนกลายเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม นำสันติสุขมาสู่สังคมไทย และถือเป็นวัฒนธรรมไทย ที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้ โดยการนำไปยึดถือประพฤติปฎิบัติอย่างเคร่งครัดให้ยั่งยืน

เป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนคนในสังคมทุกระดับชั้น

นำเสนอโดยประธานชมรมฅนรักคุณธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ อาทิเช่น