การศึกษา คู่คุณธรรม  จิตสาธารณะ สร้างชาติ


ชมรมไทยแลนด์จิตอาสา (Thailand Volunteers)ทางชมรมไทยแลนด์จิตอาสาเชิญชวนเข้าร่วม โครงการวิทยาทาน 
โดยโครงการนี้เน้นพัฒนาบุคลากรด้านสายฝึกอาชีพและการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
ทางชมรม
เชื่อว่าวิทยาทานเป็นทานที่อันประเสริฐ
จึง
ขอเพียงให้ทางจิตอาสาสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้าร่วม บริจาคทาน ความรู้ และ ความสามารถ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน หรือ บุคคลทั่วไป
ที่ต้องการฝึกอบรมเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน 
โดยทางชมรมเน้นพัฒนาสังคม เข้าสู่สังคมมาตรฐาน และมีคุณภาพ ให้เป็นสังคมที่มีทั้งคนดีและคนเก่ง

ชมรมไทยแลนด์จิตอาสา
747 พี เอ็น เอส รัชดานิเวศน์ ถ.ประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 091-790-1007 
www.thethailandvolunteers.org