การศึกษา คู่คุณธรรม  จิตสาธารณะ สร้างชาติ

ชมรมไทยแลนด์จิตอาสา (Thailand Volunteers)โครงการเรียนภาษาอังกฤษ
โครงการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ความรู้ ควบคู่คุณธรรม

ทางชมรมเห็นความสำคัญของการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในโครงการนี้ ตระหนักถึงการเป็นปัญญาชนผู้จะต้องมีความรู้ควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและเมื่อไปประกอบอาชีพในสังคม ก็เป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สมกับเป็นบัณฑิตของทางชมรม ซึ่งมีคติธรรมประจำชมรมว่า"การศึกษา คู่คุณธรรม จิตสาธารณะ สร้างชาติ"

ทางชมรมจึงจัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษพร้อมอบรม ฟังบรรยาย และสัมมนาในโครงการเพื่อให้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม “ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ

2. เพื่อให้บุคลากรมีจิตอาสา นำความรู้ ความสามารถไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมได้


3. นอกจากมีคุณธรรมแล้วทางชมรมเน้นการสอนภาษาอังกฤษแบบมีคุณภาพ จัดสอนโดยทีมอาจารย์อาสาจากต่างประเทศและจากสถาบันศึกษานานาชาติ สามารถสื่อสารได้สองภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

การวิเคราะห์การเรียนภาษาอังกฤษคนไทย

 • เรียนแต่ทฤษฏี แต่ไม่เคยได้ปฎิบัติ
 • กังวลกับไวยากรณ์มากไปจนกลัวผิด
 • ที่เรียนไปไม่ได้ใช้ ที่ใช้ไม่ได้เรียน
 • ไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมาก
 • อ่านออก เขียนได้ แต่พูดไม่ได้
 • ไม่มีสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เปิดโอกาสในการฝึกภาษา
 • ขาดความมั่นใจในการใช้ภาษา


เป้าหมาย

 • เปิดโอกาสให้ได้มีสังคมแบบนานาชาติ ได้เรียนรู้และได้ใช้ภาษากับชาวต่างชาติ 
 • สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในชีวิต
 • เปลี่ยนทัศนคติในการเรียนแบบเดิมๆ เป็นการเรียนแบบธรรมชาติ
 • เรียนภาษาอังกฤษแบบมีคุณภาพพร้อมคงวัฒนธรรมไทย
 • เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษ


การเรียนการสอน

 • เน้นการสื่อสาร การสนทนา ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง
 • หลักสูตรมีทั้ง การพูด การฟัง และ การอ่าน 
 • บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง สบายๆ  เรียนแบบครอบครัว
 • เนื้อหาน่าสนใจ มีกิจกรรมสอดแทรก

 

 

เปิดรับสมัครเรียน


● ทดลองเรียนฟรี

ขออนุญาตมัดจำสำรองที่นั่งเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากทางเรารับผู้เรียนได้จำนวนจำกัด 
ค่าลงทะเบียน + ค่าธรรมเนียม พร้อมสำรองที่นั่ง ๒oo บาท 

ทุกวันเสาร์ ๑๓:oo น. - ๑๕:oo น.


เรียน คอร์สกลุ่ม ๑o - ๑๕ คน เรียนคอร์สไพรเวท ๒ - ๕ คน
ครั้งละ ๒ ชม. อบรมสัมมานา ครึ่ง ชม. (เน้นเรียนกลุ่มเล็กเพื่อให้ครูผู้สอนดูแลได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในการสอนมากขึ้น
สามารถจัดคอร์สไพรเวท กับเพื่อนที่สนใจร่วมได้)

ราคาคอร์ส
คอร์สกลุ่ม          ๓,๕oo  บาท
คอร์สไพรเวท     ๙,ooo  บาท


ค่าลงทะเบียน ๒oo บาท
ราคานี้รวมค่าเรียนพร้อมเอกสารประกอบการเรียน ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร อบรมสัมมานา
และสนับสนุนการดำเนินงานชมรม


นักเรียน นักศึกษา ผู้มีรายได้น้อย ที่มีใจอยากเรียนรู้ ติดต่อขอทุนได้ >>วิธีการขอทุน
 


ลงทะเบียนและการเตรียมตัว
๑. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ

๒. รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ๒ ใบ

๓. สมุด ปากกา เพื่อใช้ในการเรียน

สามารถลงทะเบียนในวันสมัครเรียน หรือ คลิก ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่

 

สนใจเข้าร่วมเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมไทยแลนด์จิตอาสา

  

โทร. 091-790-1007


สถานที่อาคาร พี.เอ็น.เอส  (แยกเหม่งจ๋าย) ห้วยขวาง
วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 18.00-19.00  น.
กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าเพื่อสำรองรอบเรียน
ได้ที่ เบอร์ 091-7901007